Powrót do strony głównej

 dane pacjenta  dane pacjenta nowego  przykłady insulinoterapii
     Plansza główna zawiera opcje, które umożliwiają rozpoczęcie pracy.


     Nazwy opcji wystarczająco informują o przeznaczeniu.
     Opcja
  KONIEC , oznacza zakończenie pracy z programem DAIGID.

     Opcja  Dane pacjenta   otwiera planszę główną, która umożliwia opisanie pacjenta nowego a także wprowadzanie zmian danych pacjenta z archiwum. Niektóre dane ulegają z czasem zmianie. Zaliczyć do nich można: wzrost, masę ciała, aktywność fizyczną a także zmianę producenta stosowanych insulin. Umożliwia także zapoznanie się z przykładami ordynacji leczenia, dostarczone przez diabetyków, z pełną analizą w oparciu o dobowy profil glikemii. To dobra metoda poznania szczegółów obsługi progamu a także zachodzących w nim zmian w ramach użytkowania.

     Opcja  Z archiwum   umożliwia wczytanie niektórych danych pacjenta, już wcześniej opisanego, które mogą zostać zmienione lub uzupełnione np. o zmianę masy ciała lub nowy profil glikemii (ten temat zostanie podany w dalszej części opisu).
     Na szczególną uwagę zasługuje opcja
 Nowe archiwum  , która zakłada archiwum nowe, całkowicie likwidując dawne. Wiąże się to z utratą wszystkich danych. Istnieje możliwość zachowania dawnego archiwum przez jego skopiowanie na nośnik archiwalny. Czynność ta jest uruchamiana, z wyborem na Yes lub No, po wyborze opcji  Nowe archiwum .


powrót

     Opcja ta otwiera planszę, która jest polem działania w zkresie kompleksowego opisu pacjenta, ordynacji leczenia, zarówno pod względem diety jak i insulinoterapii. Poniżej pokazana jest plansza, niekompletna, z nie wszystkimi polami informacji, które pojawiają się w miarę postępu wykorzystania różnych opcji programu.

     Kolejna plansza jest wycinkiem ogólnej i pokazuje możliwość wyboru opcji. Każdy wybór daje inny efekt dalszego działania programu. Wybór opcji  Przykłady   zwalnia z wprowadzania danych jednak zobowiązuje do akceptacji kolejno pokazujących się danych czy wyników działania programu. Akceptacje te są identyczne do tych, które należy wykonać przy wyborze  Pacjent nowy  .

powrót


     Wybranie opcji  Pacjent nowy   nakazuje wprowadzanie dany pacjenta zgodnie z opisanymi polami. Dla ułatwienia tej czynności - są to pola puste, białe. Należy w nie wpisać dane pacjenta. W przypadku insulin wybrać należy producenta stosowanej insuliny. Przykład danych nowego pacjenta podano na poniższej planszy.


     Jeżeli dane wczytano z archiwum to istnieje możliwość dokonania zmian dawnych wartości.

     Po sprawdzeniu poprawności wprowadzonych danych, lub dokonanych zmian, należy użyć klawisza opisanego kolorem czerwonym, przez najazd kursorem myszki i kliknięcie lewego jej klawisza.
powrót

()

     Do opisu programu wybrano przykład Pacjent 2, który będzie podstawą do dalszych opisów działania programu DAIGID. Tym sposobem można poznać wszystkie niezbędne czynności związane z wykorzystaniem tak unikatowego narzędzia.

    Dla pogłębienia wiedzy na temat różnych wariantów ordynacji insulinoterapii, w aspekcie działania programu DAIGID, zaleca się uruchomienie wszystkich przykładów i dokładne prześledzenie różnych zależności w zaordynowanych terapiach.


Powrót do strony głównej


Opracował: Karol Goik                e-mail:          Dnia: 2014-04-01